นางสาวจันทร์นริน  วีระธรรม

    รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม